Shekhar Shah draws up alternative scenarios for India’s jobs future

01 December 2021
Shekhar Shah draws up alternative scenarios for India’s jobs future